Phần 1 - Ba bài học đầu tiên

 1. Bài học đầu tiên.
 2. Nói về những điều bạn thích.
 3. Tôi là ai?.

Phần 2 - Những điều cơ bản về diễn thuyết

 1. Cấu trúc bài nói.
 2. Thông điệp bài nói.
 3. Phát triển bài nói.
 4. (vi,project.basic.07.title)?.
 5. Biết người nghe.
 6. Phần mềm thuyết trình.
 7. Công cụ bất tiện.

Phần 3 - Kỹ thuật diễn thuyết

 1. (vi,project.basic.11.title)?.
 2. Nghiên cứu một chủ đề.
 3. Sử dụng hài hước.
 4. Sử dụng giai thoại.
 5. Sử dụng cảm xúc.
 6. Làm chủ sân khấu.